dimecres, 1 de juny de 2011

Portafolis

1. Introducció


Trobem diversos termes per referir-nos al mateix concepte de dossier personal d’aprenentatge: portfolio, portafolio, eportolio, portafolis...

El TERMCAT (http://www.termcat.cat), Centre de terminologia, contempla el terme portafolis, o dossier d’aprenentage com a recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. També es refereix a altres tipus de dossier com els de docència i de presentació.

Nosaltres utilitzarem aquest terme portafolis, i en el cas d’estar en suport digital ens referirem com a portafolis digital.

L’actual portafolis digital té uns antecedents en el Portfolio de les llengües (http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html) document personal promogut pel Consell d’Europa, amb la finalitat que les persones que aprenen una llengua puguin registrar les seves experiències d’aprenentatge, que evidencien de manera reflexiva la seva evolució i grau de coneixement.

La Llei d’Educació de Catalunya, estableix a l'article 89 (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/titol_6.htm#a89) el concepte de ‘Dossier personal d’aprenentatge’, referit a l’alumnat:
El dossier personal d'aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d'acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d'aprenentatge, des del darrer cicle de l'educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d'evidència en el procés d'avaluació.

 

2. Concepte


El portafolis digital de l’alumne/a consisteix en una selecció d'evidències recollides de manera reflexiva al llarg d'un període de temps determinat i presentades en un suport digital. És un sistema que es pot integrar al sistema d’avaluació en el procés d'ensenyament i aprenentatge amb un objectiu concret.

El portafolis és quelcom més que una col·lecció digital de reflexions i artefactes (documents, vídeos, resums, treballs, blocs, imatges, etc). L’alumne/a el pot utilitzar per demostrar el seu aprenentatge, habilitats i competències. Per al professorat és un mitjà per al seguiment d’un procés d’aprenentatge, que pot ser un projecte, un crèdit, un curs, un cicle...

Presentem una selecció de definicions que amplien aquesta informació:
  • Entenem el portfolio com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències / mostres (que formen un dossier, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.
    Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la red
    (http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf)

  • El portafolis o dossier d’aprenentatge és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, de reflexió, d'avaluació o de presentació. És una potent eina educadora que contribueix a què l’aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora.
    L'eportafolis és la versió web del portafolis material. En un eportafolis es recullen evidències electròniques: documents de text, imatges, fulls de càlcul, fitxers de so, de vídeo, animacions, etc.

  • La UNESCO es refereix al portafolis (portfolio) com a l'acumulació d'evidències (historial d'èxits) sobre competències específiques i les característiques d'una institució en relació amb un tipus específic d'activitat, especialment als estàndards d'aprenentatge. (Vlasceanu, et al., 2007, p. 28)
  • EIfEL (European Institute for E-Learning) defineix un eportfolio com un recull personal d’informació digitalitzada que descriu i il·lustra el seu aprenentatge, carrera professional, experiència i èxits.

3. Elaboració del portafolis digital


El procés d’elaboració del portafolis digital es pot concretar en quatre fases: col·leccionar les evidències, seleccionar les que exemplifiquen millor les competències, reflexionar, tot analitzant la relació d’aquestes evidències amb l'aprenentatge i, finalment, presentar-lo a una audiència determinada.

La imatge següent il·lustra el procés:


imatge
http://wikieducator.org/EPortfolio_process
Adaptació de Sònia GuilanaHi ha diferents instruments i estratègies per crear un portafolis digital. Un lloc web o un bloc poden servir per aquesta finalitat. Es poden trobar plantilles que faciliten la seva creació:
També hi ha aplicacions específiques com Mahara, aplicació web de portafolis digital i de xarxes de connexió social de codi obert, que proporciona eines per crear i mantenir un recull digital d’evidències d’aprenentatge.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mahara

4. Exemples


Per la seva flexibilitat, el portafolis digital, a més de ser un dossier personal d’aprenentatge, pot respondre a altres finalitats. En aquest sentit, distingim diferents tipus que presentem exemplificats:

Portafolis de l’alumne/a


Portafolis professional5. Referències


Educar es socializar (I): la construcción de tu entorno personal de aprendizaje como punto de partida
http://www.educacontic.es/blog/educar-es-socializar-i-la-construccion-de-tu-entorno-personal-de-aprendizaje-como-punto-de

El Portfolios digital
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/2016m.pdf
ePEL Programes educatius europeus
http://www.oapee.es/e-pel/
L’eportafolis IOC
http://ioc.xtec.cat/eportafolis/view/view.php?id=2729
Mahara
http://mahara.org/about/eportfolios
Microtallers TAC
http://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio
Portfolio de les llengües. Bloc del grup de treball del Servei de Llengües per l’assessorament als centres educatius
http://blocs.xtec.cat/portfolio/
Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la redhttp://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf
Portfolio o Carpeta d'aprenentatge (Espai LIC del Baix Llobregat 7)
https://sites.google.com/site/licbaixllobregat7/suport-a-projectes-de-llenguees-amb-noves-tecnologies/e-portfolio
Portfolios validados en formato papel. APEE
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/portfolios-validados-esp.html
Tutorial Núria Alart
http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm

Font: http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/portafolis.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada